تبلیغات
مخصوص دانش آموزان سال سوم راهنمایی - اجتماعی دروس یک تا 5

امروز:

اجتماعی دروس یک تا 5

برای دیدن سولات به ادامه مطلب مراجعه کنید....

فکر کنید و پاسخ دهید ، فصل اول :
1 – به نظر شما کار مؤسسات در یک جامعه تا چه اندازه به کار اعضای بدن موجودات زنده شبیه است؟


همان طور که در بدن موجودات زنده، هر عضو یک کار و یک وظیفه خاص را برعهده دارد. کار موسسات هم در جامعه به همین گونه است و همانگونه که اعضای بدن با یکدیگر می توانند نظم داخلی و سلامت بدن را یجاد کنند. مؤسسات نیز در کنار هم و در راستای فعالیت هم می توانند با برطرف کردن نیاز اجتماع، جامعه را در حال سلامت و شکوفایی قرار دهند.


2 – آیا استقلال مؤسسات در جامعه به معنای آن است که این مؤسسه ها با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند؟


خیر، این فرضیه صحیح نیست . مؤسسه ها در ظاهر با هم تفاوتند و فعالیت هر یک با یکدیگر متفاوت است. اما اگر یک مؤسسه در کنار مؤسسه دیگر نباشد و فعالیت نکندف موسسه اول دچار اشکال خواهد شد.مثلاً اگر بانک نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد ، در وظایف مدرسه مشکل ایجاد خواهد شد.


  3 – این نکته را که مردم با مؤسسات بطور مستقیم و غیرمستقیم سر و کار دارند را توضیح دهید؟


یعنی اینکه، مردم مستقیماً برای رفع مشکلات خود به بعضی موسسات مراجعه می کنند مانند بانک ها و مراکز اقتصادی . اما بعضی مؤسسات بطور غیرمستقیم برای رفاه حال مردم فعالیت می کنند و پشتوانه ی سایرموسسات هستند و کار و فعالیت سایر سازمان ها را برنامه ریزی می نمایند.


     ************************************************************************************************


درس 2
فکر کنید و پاسخ دهید.
1 – برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی برعهده دارند؟


1. وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
2. قوانین و مقررات را رعایت کنید.
3. با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و با یکدیگر روابط متقابل داشته باشند
.


2 – اگر کارمندی در وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلاتی پیش می آید؟


کارهایش انجام نشده باقی می ماند و کسان دیگری که در کار خود به او و کارهایش وابسته هستند دچار مشکل شده و در نهایت کار مردم را انجام نمی دهند. و خلل در کار کل مجموعه بوجود می آید.


  3 – برای برقراری نظم و هماهنگی در یک جامعه لازم است چه اقداماتی صورت گیرد؟


1. همه مؤسسات به طور هماهنگ با هم کار کنند.
2. مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند.
3. هر کس به وظایف خود عمل کند


4 – یک جامعه در چه زمانی می تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خود دست یابد؟


زمانی که همه مؤسسات آن به طور یکپارچه و هماهنگ عمل کنند.


************************************************************************************************


فکر کنید و پاسخ دهید . درس 3 :
1 – در یک جامعه، وظایف مؤسسات گوناگون به چه وسیله ای هماهنگ می شود؟ چگونه ؟


جامعه قلمرو مشترکی دارد که مسؤولیت حفاظت و هدایت آن برعهده حکومت است . نظم و هماهنگی زمانی برقرار می شود که همه ی مؤسسات یک جامعه از مرجعی واحد فرمان بگیرند و این مرجع واحد همان حکومت است.
حکومت می تواند با برقراری هماهنگی میان مؤسسات جامعه، مردم را اداره و هدایت کند و آنها را از آسیب ها و خطرات حفظ نماید


  2 – دو وظیفه از وظایف همه حکومت ها را نام ببرید؟


1. وضع قانون و مقررات برای اداره امور جامعه
2. نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از قانون شکنی


3– آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد؟ چرا؟


خیر، زیرا کار همه بخش ها مختل می شود و مردم قادر نخواهد بود نیازهای روزمره خود را برطرف کنند.


4– آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد؟ چرا؟


خیر، زیرا کار همه بخش ها مختل می شود و مردم قادر نخواهد بود نیازهای روزمره خود را برطرف کنند.


  4- وظیفه جلوگیری از حمله و تجاوز یک کشور به کشور دیگر برعهده کیست؟


حکومت ،حکومت می تواند با کمک مردم به مقابله با آن بپردازد و از مردم حمایت و حفاظت کند.


***********************************************************************************************


فکر کنید و پاسخ دهید درس 4 :


1 – هنجار چیست، انواع هنجارراباذکرمثال نام ببرید؟


 1.به باید ها و نباید های روزمره که به رفتار ما جهت می دهند هنجار می گوئیم.1-اجتماعی مثل خوردن سه وعده غذا در روز 2-دینی مثال رعایت حجاب- عفت عمومی 3-حکومتی مثل رعایت قوانین راهنمایی رانندگی


2 – قانون را تعریف کنید. هنجارهایی که توسط حکومت بوجود می آید یعنی حکومت از طریق مجلس قانون گذاری یا از راههای دیگر بایدها و نبایدها را تعیین می کند و آنها را برای رعایت و اجرا به افراد جامعه و مؤسسات ابلاغ می نمایند، قانون گفته می شود.


3 – آیا انسان می تواند بدون قانون زندگی کند؟ چرا؟


خیر، زیرا با مشکلات جدی روبرو می شود و از نظم و هماهنگی و امنیت محروم می ماند. جامعه بدون قانون مدت زیادی دوام نمی آورد و از هم می پاشد.


4 – حکومت به چه وسیله ای میان مؤسسات مختلف هماهنگی ایجاد می کند؟


وضع قوانین و مقررات مختلف


************************************************************************************************


خودآزمایی درس 5 :
1 – تنوع حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟


به تفاوت در دین، فرهنگ و تاریخ هر کشور بستگی دارد


2 – حکومت الهی چه ویژگیهایی دارد؟


1. قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان مردم قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نمی کنند.
2 – رهبری آن در دست فردی است که احکام و دستورات خداوند را به خوبی می داند تا بتواند راه الهی را تشخیص دهد. سیاستمدار باشد تا بتواند از منافع و حقوق مردم در برابر ستمگران دفاع کند، با دشمنان مردم شجاعانه برخورد کند یا بینش اجتماعی داشته باشد، به فکر مردم باشد، و شرایط اجتماعی آن ها را درک کند، با تقوا باشد و با مردم به عدالت رفتار کند.


3 – چرا حکومت اسلامی ایران از نوع حکومت الهی است؟


زیرا هر دو این ویژگی را داراست. اولاً قانون اساسی کشور ما بر اساس احکام قرآن نوشته شده. قوانینی که در مجلس نیز به تصویب برسند نیز نباید با قوانین الهی و دستورات خداوند مخالف باشند.
و ثانیاً : امام خمینی بنیانگذار این حکومت، شخصیتی روحانی، آگاه از دین اسلام و آشنا با امور مردم و جامعه ی خود بودند. ایشان به نمایندگی از طرف مردم حکومت اسلامی را بنا گذاشتند. اکنون هم رهبری در دست فقیهی است که از مسائل زمان آگاه است.


4 – ارکان اصلی حکومت اسلامی را نام ببرید.


1-قوه مقننه ، 2- قوه مجریه، 3- قوه قضائیه، 4- رهبری ، مجلس خبرگان


5 – رهبر حکومت اسلامی چگونه بر کار قوای سه گانه نظارت می کند؟


او با اختیاراتی که قانون اساسی به او می دهد، به ترتیب زیر بر کار سه قوه نظارت می کند: 1- عزل و نصب فقهای شورای نگهبان (نظارت بر قوه ی مقننه) 2- عزل و نصب رئیس قوه قضاییه (نظارت بر قوه قضاییه) 3 – امضای ریاست جمهوری یا عزل وی (نظارت بر قوه ی مجریه) رهبر همچنین میان کار سه قوه هماهنگی ایجاد می کند. تا آنها بتوانند بخوبی جامعه اسلامی را اداره کنند.


6 – متخصصان مجلس خبرگان را چه کسانی تشکیل می دهند و این افراد را چه کسانی انتخاب می کنند؟


متخصصان امور دینی و اعضای مجلس را مردم انتخاب می کنند.


7 – حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است یعنی چه ؟


یعنی سرپرست آن ، شخصیتی روحانی، مسلط به احکام دینی، و مطلع از اداره سیاست و اداره جامعه است.


  8 – چرا حکومت ما را جمهوری اسلامی می نامند؟


زیرا هم مرمی است و هم اسلامی است.


  9 – مهمترین رکن حکومت اسلامی ما را چه رکنی تشکیل می دهند؟


رهبری


10 – رهبر حکومت اسلامی چه شخصیتی است؟ فقیهی عادل و مطلع از امور زمان و سیاستمداری درستکار است.


فقیهی عادل و مطلع از امور زمان و سیاستمداری درستکار است.


11-دورکن قوه مقننه رابنویسید؟


مجلس شورای اسلامی-شورای نگهبان


12-شورای نگهبان ازچه کسانی تشکیل شده؟


12نفر-شش نفرفقیه منتخب رهبری و6نفرحقوقدان(که باپیشنهادرئیس قوه قضائیه ورای مجلس انتخاب می شوند)


نوشته شده در : سه شنبه 29 دی 1388  توسط : همکلاسی .    نظرات() .

спортивная резинка розетка
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:09 ب.ظ
фитнес резинки купить николаев
розетка фитнес резинка
финтнес резинки
фитнес резинки днепр
резинка петля для фитнеса
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 03:56 ب.ظ
After I initially commented I appear to have clicked
the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is
added I recieve four emails with the exact same comment.
There has to be a way you can remove me from that service?
Thanks!
How much can you grow from stretching?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:08 ب.ظ
This article is genuinely a good one it helps new web users,
who are wishing for blogging.
nubiorkman.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:52 ب.ظ
It's wonderful that you are getting ideas from this paragraph as well as from our discussion made at this time.
at home std test
جمعه 2 تیر 1396 07:34 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا نه حل و فصل درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز مشکل خود را با فراز
در منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی
شکاف. که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 02:23 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your website.

Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer
but looks great in Opera. Do you have any advice
to help fix this issue?
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:19 ب.ظ
Very good post. I am dealing with some of these issues as well..
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 02:22 ب.ظ
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
شنبه 2 فروردین 1393 03:13 ب.ظ
ممنون من تواجتماعی درسم خوب نیست ممنون
سکینه
سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 11:32 ب.ظ
خوبه تنها سایت جذابه
نازی
پنجشنبه 30 شهریور 1391 06:27 ب.ظ
خوب بود.
فقط لطفا تنوع سوالات بیشتر شود.
ممنونم.
مطهره همیشگی
چهارشنبه 7 مهر 1389 07:32 ب.ظ
به نطر من باید یک تجدید نظر در جمله بندی ها شودو سولات دیگری نیز امت کتاب طرح شود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر