تبلیغات
مخصوص دانش آموزان سال سوم راهنمایی - سوالات عربی-درس هفتم و هشتم.

امروز:

سوالات عربی-درس هفتم و هشتم.

سوالات درس عربی
درس هفتم
جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله
درس هشتم
جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن


درس هفتم
جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

درس هفتم
جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

54 – جمله های اسمیه را از بین جملات زیر مشخص کنید.
الف) الطالبُ فی الصّفُ
ب) نَظَرَ علی الی السماء
ج) الکتابُ علی المحفظهٌ
د) فاطمهٌ طبیبه ماهرهٌ
هـ) هذا الطِفلٌ صغیرٌ
جواب : 
الف) اسمیه
ب) فعلیه 
ج) اسمیه
د) اسمیه
هـ) اسمیه

55 – در جمله های زیر مبتدا و خبر را معین نموده و اعراب آن ها را بگذارید.
الف) المعلمه بدأتُ بالدّرس
ب) اَلغَضَبَ مفتاحٌ لکُلّ شرّ
ج) الله لطیف بعباده 
د) الثروه قانیه
جواب :

الف) المعلمه : مبتدا مرفوع ، لطیفٌ : خبر مرفوع
بَدَأت بالدّرس : خبر 
ب) الغَضَبُ : مبتدا مرفوع، مفتاحُ : خبر مرفوع
ج) اللهُ : مبتدا مرفوع، لطیفٌ : خبر مرفوع
د) الثروه : مبتدا مرفوع – قانیهٌ : خبر مرفوع

56 – برای هر کدام از کلمات مبتدای زیر خبر مناسب بنویسید تا جمله ی معنادار درست شود؟
الف) اللهُ ........
ب) الوالِدُ .......
ج) البیتُ .......
د) علی
جواب : 
الف) اللهُ علیمٌ
ب) الوالدُ جالسٌ
ج) البیتُ محروقٌ
د) علی مُؤدَّبٌ

57 – از کلمات پراکنده ی هر سطر جمله ی اسمیه بنویسید.
الف) الی ، البِنتُ ، العَمَلِ ، غُرفَهِ ذَهَبَت
ب) العبادُ ، الرحمانُ – یرزُقُ
جواب : 
الف) البِنتُ ، ذَهَبت الی غُرفَهِ العَمَلِ 
ب) الرَحمانُ یرزُقُِ العباد.

58 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
الف) سلامٌ هی حتّی .... الفجر ( آن شب قدر تا طلوع فجر، صلح و سلام است)
ب) صاحبُ البیتِ یطلُبُ اجارَته غداً .(صاحب خانه ..... اجاره اش را می خواهد)
ج) الوالدُ نهضَ لِاَداء الصّلاه .
پدر برای ..... نماز بپاخاست
د) أمّنَ یجیبُ .... اذا دعاهُ و یکشِفُ السُوء
جواب : 
الف) مَطلَعِ 
ب) فردا
ج) خواندن
د) المُضطرّ

59– در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
الف)...... و..... دوجزء اصلی جمله ی اسمیه هستند
ب) نام اشخاص در جمله ی اسمیه اگر مؤنث باشد تنوین .....
ج) هر گاه جمع مذکر سالم مبتدا یا خبر واقع شود با ... و اگر اسم مثنی مبتدا یا خبر واقع شود با .... نوشته می شود.
د) .... معنی و مفهوم مبتدا را تکمیل می کند.
جواب :
الف) مبتدا و خبر
ب) نمی گیرد
ج) اون – ان
د) خبر

60 – در کلمات پراکنده ی زیر یک جمله ی اسمیه درست کنید مبتدا کدام است.
(الایمانِ – مِنَ – النّظافهُ)
الف) مِن
ب) الایمانِ
ج) النّظافهُ 

61 – اعراب کدام گزینه صحیح است؟ 
الف) الصّدقُ نجاهٌ
ب)الصّدقُ نجاهً
ج) الصّدقِ نجاهٌ
د) الصدقَ نجاهِ

62 – نوع خبر در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
الف) اللهُ یشهَدُ 
ب) الطفلُ دَخَلَ
ج) الوَلَدُ جلَسَ
د) الرَجُلُ شهیدُ

درس هشتم
جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن

63- در جملات زیر نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.
الف) یخرُجُ مِنها اللؤلؤ و المرجانُ
ب) سرَقَ الصوصُ اموالَهُ
ج) قَرَاَت فاطمهُ القرآنَ
جواب : 
الف) هردو فاعل 
ب) سَرَقَ : فعل ، الصوصُ : فاعل
ج) قَرَأت : فعل ، فاطمه ُ : فاعل

64 – کدام یک از جمله های زیر فعلیه و کدام یک اسمیه است.
الف) صَدَقَ اللهُ و رسولُهُ 
ب) الحمدُللهِ ربُّ العالمین
ج) یدفَعُ الاغنیاءُ زکاه اموالهم 
جواب : 
الف) فعلیه
ب) اسمیه
ج) فعلیه

65 – فاعل جمله های زیر را مشخص کنید؟
الف) یذهَبُ الشُهداءُ الی النورِ
ب) قَد جاء أمرُ ربّک
ج) جاءَ الحقٌ و زَهقَ الباطلُ
د) لا یحزَنُ الصبورُ مِن کثرهٍ المصائب 
جواب:
الف) الشُهداءُ
ب) أمرُ
ج) الحقُ – الباطلُ
د) الصبورُ

66 – در عبارات زیر کلمات مشخص شده را تصحیح کنید.
الف) یدخُل المؤمنَُ الجنه
ب) أنتِ سَجَدتَ لِغَیراللهِ
ج) ذَهبَ الخوفَ و دَخَلَ الایمانُ فی القُلوبِ
جواب :
الف) المؤمنُ 
ب) سَجَدتِ
ج) الخوفُ ، الایمانُ

67 – کدام یک از ترجمه های فارسی زیر درست است.
1. لا یحزَنُ الصّبورُ مِن کَثرهِ المصائب.
الف) اندوهگین مباش ای انسان صبور از کثرت مصیبت ها
ب) انسان صبور از زیادی مصیبت ها اندوهگین نمی شود.
2. ذَهَبَ الخوفُ و دَخَلَ الایمانُ فی القلوبِ
الف) خوف و ترس رفت و ایمان در دل ها وارد شد.
ب) ترس رفت و ایمان را در دل جای داد.
جواب :

 1 . ب
2. الف

68 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
فاعل جمله دارای علامت .... است.
الف) فتحه 
ب) کسره
ج) ضمه با تنوین
د) ضمه

2) کدام کلمه می تواند در جمله نقش فاعل داشته باشد .
الف) الرجُل 
ب) غَسَلَ
ج) الی
د) الجنه

3 – فاعل جمله ی کیفَ یبدیءُ اللهُ الخلقَ کدام است؟
الف)الخلقَ
ب) کَیف
ج) اللهُ
د) یبدی

4 – در جمله ی ذلک هو الغفورُ العظیم هم خانواده ی کلمه ی عَظُمَ کدام است؟
الف) ذلک
ب) العظیم
ج) الغفورُ
د) هُوَ الغفورُ

5 – کدام گزینه در جای خالی معنی جمله را کامل می کند؟
و إن أومَنَ البیوتِ ......العنکبوت ( و در حقیقت سست ترین خانه هایمان همان خانه عنکبوت است)
الف) لَهُم
ب) کَیفَ
ج) بیتَ
د) اَعظَمُ

6 – در جمله ی فعلیه اگر فاعل جمع غیرانسان باشد فعل به صورت .... نوشته می شود
الف) مفرد مؤنث
ب) مفرد مذکر 
ج) جمع مذکر
د) جمع مؤنث

7 – در جمله ی فعلیه ی زیر کدام فعل مناسب است.
(.... الحیواناتُ) 
الف) خَرَجتَ
ب) خَرَجنَ
ج) یخرُجونَ
د) خَرَجَت

8 – معنی کلمه ی لِصّ کدام است؟
الف) سختی
ب) دزد
ج) زبان
د) احساس

9 – نوشتن کدام کلمه در جای خالی مناسب است.
الطفلتانِ .....مِنَ الصّف 
الف) خَرَجنَ 
ب) خَرَجَ
ج) خَرجتا
د) خَرَجَت
 

الف6د1
د7الف2
ب8ج3
ج9ب4
ج5


نوشته شده در : سه شنبه 29 دی 1388  توسط : همکلاسی .    نظرات() .

budtrader
دوشنبه 7 اسفند 1396 07:49 ب.ظ
من برای دیدن مقالات یا بررسی هر روز چند صفحه وب و سایت را مشاهده میکنم، اما
این وبلاگ بر اساس نوشتن ویژگی می باشد.
rope racers hack
دوشنبه 7 اسفند 1396 01:19 ق.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات خنک و مفید است. من راضی هستم که شما به سادگی
این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشت لطفا نگه دارید
ما این روزها مثل این است. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
credits livejasmin hack
جمعه 4 اسفند 1396 04:47 ق.ظ
ممنون از همه مقاله های دیگر. جای دیگری ممکن است فقط هر کسی این نوع اطلاعات را در چنین روش ایدهآلی از آن بگیرد
نوشتن من یک هفته ارائه می دهم، و من در آن هستم
این اطلاعات را جستجو کنید.
gemas gratis clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 10:28 ب.ظ
من بسیار با مهارت های نوشتن شما الهام گرفته ام
همانطور که به صورت منظم با قالب وبلاگ شما است.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را تغییر دادید؟ در هر صورت، نوشتن کیفیت عالی، این است
برای دیدن یک وبلاگ خوب مثل این یکی از این روزها غیرممکن است..
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 03:50 ب.ظ
من اطلاعات ارزشمندی را که در مقالات خود ارائه می دهید دوست دارم.
من وبلاگ شما را نشانه گذاری میکنم و دوباره اینجا را بررسی خواهم کرد
مکررا. من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!
با آرزوی پیروزی برای آینده!
std clinics near me
دوشنبه 8 آبان 1396 01:34 ب.ظ
اگر بخواهید از این نوشتار نهایت استفاده را ببرید، باید تقاضا کنید
چنین استراتژی هایی برای وبلاگ شما به دست آورد.
cheap psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 01:26 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز میکنیم.
سایت شما به ما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار ما گذاشت. شما کار بزرگی انجام داده اید و کل جامعه ما برای شما سپاسگزار خواهد بود.
myfreecams token hack
یکشنبه 30 مهر 1396 01:43 ق.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است.
و من از خواندن مقاله شما خوشحالم. با این حال می خواهم به تفسیر برخی از مسائل اساسی،
طعم وب سایت ایده آل است، مقالات در واقع خوب است: D.
فعالیت خوب، تشویق
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 12:24 ق.ظ
عالی است که شما از این مقاله و همچنین از ما دریافت ایده ها
استدلال ساخته شده در این زمان.
feet complaints
یکشنبه 26 شهریور 1396 04:48 ب.ظ
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so
I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new
to the whole thing. Do you have any recommendations for rookie blog writers?

I'd definitely appreciate it.
Can Pilates make you look taller?
شنبه 14 مرداد 1396 05:50 ب.ظ
That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
foot pain endometriosis
شنبه 17 تیر 1396 09:53 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this piece of writing i thought i could
also create comment due to this brilliant article.
foot pain on top of foot
یکشنبه 11 تیر 1396 01:32 ب.ظ
Glad to be one of many visitors on this amazing internet site
:D.
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 01:36 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه کار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در
منطق و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار
داد.
johnettestovel.wordpress.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 08:22 ق.ظ
My brother recommended I may like this website. He used to be entirely right.
This put up truly made my day. You can not consider
simply how much time I had spent for this information! Thank you!
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:42 ق.ظ
I am in fact pleased to read this website posts which carries tons of useful information, thanks for providing these information.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:36 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this blog.

He was once totally right. This submit actually made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
Thank you!
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:37 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here different web address and
thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to going over your web page yet again.
arefeh
دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 07:10 ب.ظ
لطفا سوالات جدید بذارید،هرجا رفتم همین سوالا بوده
هما
پنجشنبه 14 فروردین 1393 01:33 ب.ظ
عالی بود
مریم
شنبه 9 فروردین 1393 05:31 ب.ظ
من تو درس عربی مشکل دارم برای همین سوالات رو با جواب تشریحی میخواستم اگر این کار رو انجام بدید ممنون می شم
مریم
شنبه 9 فروردین 1393 05:28 ب.ظ
من تو درس عربی مشکل دارم برای همین سوالات رو با جوابشون میخواستم اکر این کار رو انجام بدید ممنون می شم
مینا
پنجشنبه 28 آذر 1392 07:41 ب.ظ
اصلا سولات هفتم نبود
علی
یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 03:18 ق.ظ
با سلام.من بعنوان دبیر عربی که دنبال مطلب می گشتم از سایتتون استفاده کردم. مفید بود. ازتون متشکرممم
یکشنبه 25 فروردین 1392 04:44 ب.ظ
عالی بوووووووووووووووووووود
آفرین خیلی زحمت کشیده بودی
سه شنبه 8 اسفند 1391 03:04 ب.ظ
اگه با جواباش و توضیش بود عالی بود
فاطمه
سه شنبه 24 بهمن 1391 10:39 ق.ظ
وا پس جواباش کو؟
فاطمه
سه شنبه 24 بهمن 1391 10:38 ق.ظ
پاسخی در این سوالات نمیبینم من سوال با جواب می خام ممنونم اگه این لطف را در حقم بکنید
mohamad
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 07:15 ب.ظ
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر